درخواست شتاب‌دهی

درخواست شتاب‌دهی در شتاب دهنده گیلاریتور برای استارتاپ‌ها و تیم‌هایی که ایده‌های اولیه یا پرورش یافته دارند، در هر مرحله‌ای امکان‌پذیر است.
درخواست شتابدهی در شتاب دهنده گیلاریتور برای استارتاپ‌ها و تیم‌هایی که ایده‌های اولیه یا پرورش یافته دارند در هر مرحله‌ای امکان پذیر است.
درخواست شتاب‌دهی

درخواست شتابدهی در گیلاریتور

 

 

پس از ارسال درخواست شتاب‌دهی، پروفایل شما توسط بخش‌های مختلف شتابدهنده گیلاریتور بررسی می‌شود.

اگر پروفایل دارای یک تیم کامل و محصول اولیه باشد، برای ورود به خانواده بزرگ گیلاریتور به مصاحبه دعوت می‌شوید، در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری‌های بعدی با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، ذخیره می‌شود و اگر فرصت همکاری وجود داشت، در مراحل بعدی شما به مصاحبه دعوت می‌شوید.